Kompleksowe ubezpieczenia dla rolnictwa

zdjęcia artykułu 2
2017-11-20 16:35 | Opublikował: Administrator
Przezorny gospodarz to dobry gospodarz. Od lat wspieramy naszych rolników w każdym aspekcie działalności.

Działalność rolnicza niesie za sobą ryzyko strat, zarówno w wyniku działalności natury, jak i samego człowieka. Od początku naszej działalności pomagamy skutecznie ustrzec się przed następstwami zdarzeń losowych oraz ich konsekwencjami dla upraw, inwentarza czy infrastruktury. Jesteśmy również w stanie zaoferować atrakcyjne warunki cenowe przy doborze ubezpieczeń obowiązkowych.

Obowiązkowe OC rolnika - wymagane ustawowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością rolniczą. Chroni przed konsekwencjami wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków - ochrona przed zdarzeniami losowymi (ogień, huragan, grad), chroniąca jednak tylko mury, dach i fundamenty budynków na terenie gospodarstwa rolnego. Nie obejmuje ani wyposażenia, ani materiałów przechowywanych wewnątrz.

Uprawy - obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe dla rolników, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie. Wedle obecnego stanu prawnego są oni zobowiązani do ochrony przynajmniej połowy swojego areału. Część wydatków z tego tytułu jest pokrywanych z budżetu państwa.

NNW - ubezpieczenia obejmujące ochronę rolnika i jego najbliższych przed konsekwencjami następstw nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce zarówno w działalności ściśle rolniczej, jak i pozostałych sferach życia, w tym m.in. skutków zawału czy udaru.

Maszyny i sprzęt rolniczy - zabezpieczenie rolnika przed skutkami uszkodzeń lub zniszczenia pracujących w jego gospodarstwie maszyn i sprzętu rolniczego. Możliwe jest również zabezpieczenie gwarantujące maszyny zastępcze, przydatne w okresie intensywnych prac.

OC w życiu prywatnym - ochrona właściciela gospodarstwa oraz osób pozostających pod jego opieką od odpowiedzialności cywilnej w trakcie czynności nie związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą. Pozwala np. uniknąć kosztów szkód wyrządzonych przez dzieci.

Assistance – natychmiastowa pomoc w razie zdarzeń na terenie domu lub gospodarstwa wymagających interwencji specjalisty (elektryka, mechanika, hydraulika itd.), dzięki czemu unikniemy zbędnego przestoju w pracy maszyn i instalacji niezbędnych w pracy lub życiu prywatnym.

Produkty rolne, materiały i zapasy - dobrowolne ubezpieczenia przechowywanych na terenie gospodarstwa produktów rolnych, w tym zbóż, zapasów pasz oraz innych materiałów, których utrata wiązałaby się z zachwianiem płynności działalności rolniczej lub zaciągnięciem kredytu.

OC Agroturystyczne - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szereg innych zabezpieczeń przeznaczonych dla rolników prowadzących działalność związaną z agroturystyką lub świadczących podobne usługi (np. użyczając koni do jeździectwa rekreacyjnego).