Ubezpieczenia na potrzeby biznesu

zdjęcia artykułu 1
2017-11-20 16:42 | Opublikował: Administrator
Optymalne rozwiązania ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców. Niezależnie od wielkości firmy i branży.

Dokładne rozpoznanie specyfiki każdej z ubezpieczanych firm jest kluczem do zagwarantowania jej możliwie najlepszej ochrony. Niezwykle szeroka oferta w tym zakresie obejmuje m.in. kompleksowe ubezpieczenia firmowych nieruchomości, posiadanych maszyn lub floty pojazdów oraz zabezpieczenia na wypadek strat powstałych w wyniku nieprzewidzianych przestojów.

Nieruchomości i mienie - Ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem firmowych budynków i innego mienia na skutek działalności sił natury, wandalizmu czy kradzieży. W tym również m.in. ubezpieczenia szyb oraz witryn od skutków ich uszkodzenia lub pęknięcia.

Wyposażenie budynków - zabezpieczenia stałego i tzw. ruchomego wyposażenia lokali i budynków, gdzie jest prowadzony biznes. W tym również wykorzystywanego w pracy sprzętu elektronicznego, stacjonarnych i przenośnych komputerów, danych oraz ich zewnętrznych nośników

OC działalności gospodarczej - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności chronią przed roszczeniami osób trzecich, poszkodowanych w wyniku nieumyślnych zaniedbań oraz w związku z szeregiem innych sytuacji jak np. wprowadzaniem produktu do obrotu.

OC najemcy lokalu - zabezpieczenie dedykowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność w wynajmowanym lokalu. Ochronią przed finansową odpowiedzialnością z tytułu niezamierzonych uszkodzeń lub zniszczeń w wynajmowanym lokalu oraz jego sąsiedztwie.

OC zawodu - ochrona przed odpowiedzialnością cywilną związaną z ewentualnymi szkodami powstałymi podczas czynności związanych z wykonywaniem określonego zawodu. Pomaga zarówno przy wyrządzeniu szkód na mieniu, jak też stratach niematerialnych np. przy utracie zysku przez obsługiwane podmioty.

Maszyny firmowe - ubezpieczenia dedykowane dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności maszyny budowlane lub podobnego typu sprzęt, który warto ochronić przed skutkami awarii sieci elektrycznych lub innego rodzaju uszkodzeń wymagających serwisowania.

Następstw wypadków - zakres ochrony obejmującej pracowników jest ustalany indywidualnie w zależności od specyfiki danej działalności. Zazwyczaj obejmuje rekompensaty powstałe na terenie i w godzinach pracy, a także w drodze z i do jej miejsca.

Ochrona środków obrotowych - Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży przechowywanych w budynkach środków obrotowych przedsiębiorstw, niezależnie od ich materialnej formy. Ubezpieczyciel rekompensuje straty do wysokości sumy ubezpieczenia.

Kredyt kupiecki - zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się kredytowanego podmiotu z należnych płatności za dostarczone przez firmę towary i usługi. Utrata płynności lub upadłość partnerów nie przeszkodzi ubezpieczonemu w stabilnym rozwoju działalności.

Gwarancje ubezpieczeniowe - ochrona na wypadek odmowy uiszczenia zobowiązań przez dłużnika. Gwarancje ubezpieczeniowe są dla wielu firm wygodną alternatywą dla zabezpieczeń gotówkowych, ułatwiając rozwój działalności bez korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty).

Ubezpieczenie utraty zysku - ochrona przewidywanego zysku brutto przedsiębiorstwa, który może utracony w wyniku powstałego z różnych przyczyn (zazwyczaj szkody w mieniu) przestoju w działalności produkcyjnej lub usługowej. Zakłócenia płynności pracy nie wpływają tym samym na pogorszenie kondycji finansowej.